Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Halve Marathon Oostland – INDIVIDUELE DEELNAME

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a Organisator: Stichting Halve Marathon Oostland (KvK 64681688).

b Evenement: een hardloopwedstrijd die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement Halve Marathon Oostland.

c Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

d Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2 Deelname

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
 2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
 4. Het overdragen van de Overeenkomst voor het onderdeel ‘Halve Marathon’, ‘5 kilometer’ en ‘10 Kilometer’ aan een derde is mogelijk tot 7 dagen voor het Evenement, na toestemming van de Organisator en tegen vergoeding van € 2,50 aan administratiekosten.
 5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Onder ‘inschrijfgeld’ wordt mede verstaan een eventuele donatie aan het door de Organisator aan het Evenement verbonden goede doel.
 6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld of andere betalingen plaats. De laatste drie volzinnen van lid 6 zijn hierop van toepassing.
 7. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld of andere betalingen plaats. De laatste drie volzinnen van lid 6 zijn hierop van toepassing.
 8. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
 5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 6. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4 Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6 Geschillenregeling

Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 7 Wedstrijdreglement

Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het wedstrijdreglement Halve Marathon Oostland dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8 Wedstrijdreglement

Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het wedstrijdreglement Halve Marathon Oostland dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9

Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Halve Marathon Oostland BEDRIJVENTEAMS

Artikel 1 Definities; toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a Organisator: Stichting Halve Marathon Oostland (KvK 64681688).

b Evenement: een hardloopwedstrijd die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement Halve Marathon Oostland.

c Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze een Team heeft ingeschreven voor deelname aan een Evenement.

d Team: een als zodanig ingeschreven groep Deelnemers.

e Deelnemer: een natuurlijke persoon die door een Deelnemend Bedrijf op een door de Organisator toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan een Evenement als lid van een Team.

f Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemend Bedrijf en de Organisator, strekkend tot deelname van Deelnemers aan een Evenement.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2 Deelnemende Bedrijven; Teams

 1. Deelnemende Bedrijven kunnen zijn:

a rechtspersonen die zijn ingeschreven in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;

b ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;

c publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek.

 1. De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen die niet aan voornoemde eisen voldoen, niet tot het Evenement toe te laten.
 2. Per Deelnemend Bedrijf kan een onbeperkt aantal Teams in de categorie Halve Marathon (21,1 km) en/of 10 Kilometerloop worden ingeschreven.
 3. Ieder Team bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf Deelnemers.
 4. Bij het onderdeel “Halve Marathon” en ’10 Kilometerloop’ bestaat de totaaltijd van een Team uit de opgetelde tijden van de drie snelste leden van dat Team. Indien bij dat onderdeel minder dan drie leden van een Team finishen volgt diskwalificatie van dat Team.

Artikel 3 Deelnemers

 1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd of bij gebreke aan zo’n vaststelling tenminste de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt.
 2. Een Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij door een Deelnemend Bedrijf voor deelname is aangemeld middels een daartoe strekkend inschrijfformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld en ondertekend en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan. Aanmelding voor een editie van het Evenement zal niet meer mogelijk zijn nadat de Organisator met betrekking tot die editie de inschrijving heeft gesloten.
 3. De Organisator deelt de Deelnemers in de diverse voor het Evenement geldende categorieën in, op basis van leeftijd en geslacht, naar de situatie op de wedstrijddag. Een Team kan bestaan uit Deelnemers uit meerdere categorieën.
 4. Een Deelnemer aan het onderdeel “Bedrijventeams” neemt tevens als individu deel in het klassement van de voor het Evenement geldende categorie waarin hij is ingedeeld en dingt als individu mee naar de voor die categorie uitgereikte ereprijzen.
 5. De deelname aan een Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan een Evenement deel te laten nemen.
 6. De deelname aan een Evenement geschiedt door de Deelnemer uitsluitend in het Team waarvoor hij is ingeschreven.
 7. Het is het Deelnemend Bedrijf, noch de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.
 8. Na aanmelding van een of meerdere teams is het Deelnemend Bedrijf verplicht tot betaling van het inschrijfgeld. Indien een Deelnemer of een Team verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd, ook niet gedeeltelijk. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.
 9. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Onder ‘inschrijfgeld” wordt mede verstaan een eventuele donatie aan het door de Organisator aan het Evenement verbonden goede doel.
 10. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Onder “inschrijfgeld” wordt mede verstaan een eventuele donatie aan het door de Organisator aan het Evenement verbonden goede doel. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.
 11. Het Deelnemend Bedrijf is verplicht om de in deze algemene voorwaarden en het wedstrijdreglement opgenomen verplichtingen van Deelnemers aan de Deelnemers op te leggen en is bij gebreke daarvan aansprakelijk voor schade die de Organisator lijdt doordat een Deelnemer zo’n verplichting niet of niet volledig nakomt, zulks onverminderd de persoonlijke aansprakelijkheid van die Deelnemer.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer of het Deelnemend Bedrijf mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer of het Deelnemend Bedrijf aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 4. Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke Deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat hij elke Deelnemer uitdrukkelijk en dringend heeft geadviseerd zich in verband met de deelname sportmedisch te laten keuren.
 5. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf of de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 6. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
 7. Het Deelnemend Bedrijf en de Deelnemer doet alles wat binnen zijn macht ligt om schade of lichamelijk letsel bij derden te voorkomen.

Artikel 5 Portretrecht

Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en ander beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

 Artikel 6 Persoonsgegevens

De door het Deelnemend Bedrijf of een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent het Deelnemend Bedrijf of een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.

De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 7 Geschillenregeling

Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer of het Deelnemend Bedrijf worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 8 Wedstrijdreglement

Op de deelname door de Deelnemer of het Deelnemend Bedrijf aan het Evenement is van toepassing het wedstrijdreglement Halve Marathon Oostland dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

 Artikel 9

Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

 

 

Wedstrijdreglement
Halve Marathon Oostland

 1. Toepassing

Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de International Amateur Athletic Federation (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Beide wedstrijdreglementen liggen bij de Organisator ter inzage en de relevante bepalingen worden de Deelnemer op diens verzoek door de Organisator toegezonden.

 1. Indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)

De Organisator deelt de Deelnemer bij de Halve Marathon in een wedstrijdcategorie in op basis van geslacht en leeftijd op de dag van het Evenement. De navolgende categorieën worden onderscheiden.

Geslacht Leeftijd Geslacht Leeftijd
Mannen 15 t/m 34 Vrouwen 15 t/m 34
Mannen 35 t/m 44 Vrouwen 35 t/m 44
Mannen 45 t/m 54 Vrouwen 45 t/m 54
Mannen 55 t/m 64 Vrouwen 55 t/m 64
Mannen 65 en ouder Vrouwen 65 en ouder


3. Prijzen per categorie/afstand

Elke Deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille. Daarnaast zijn bij de Halve Marathon binnen iedere categorie prijzen te behalen. Er worden alleen prijzen voor een categorie uitgereikt indien op het moment van de start minimaal 3 deelnemers in de betreffende categorie zijn ingeschreven en daadwerkelijk van start gaan.
Voor de 5 en de 10 km run zijn er prijzen voor de eerste drie gefinishte lopers. Dit geldt voor de heren en de dames.
Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

 1. Prijzen per Team

Er zijn ereprijzen voor Teams beschikbaar. Voor het teamresultaat worden de tijden bij elkaar opgeteld van de drie snelste lopers van het team. Bij gelijke stand is de plaats in de individuele rangschikking van de 3e loper doorslaggevend. Het team met de laagste netto-totaaltijd is winnaar.

 1. Vaststelling uitslag

De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden (bijvoorbeeld ontbrekende matpassage). Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

 1. Wijze van voortbewegen

Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze en volgens de regels van de Atletiekunie en IAAF.

 1. Startpositie

De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator.

 1. Startnummers

Alle deelnemers ontvangen van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende startnummer is vermeld. De Deelnemer ontvangt van de Organisator één startnummer waarop het hem toegekende startnummer is vermeld. De Deelnemer dient op zijn borst dat startnummer te bevestigen met behulp van de Organisator uitgedeelde veiligheidsspelden. Het startnummer De startnummers moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn verstrekt door de Organisator. De Deelnemer wordt geadviseerd eventuele medische gegevens aan de achterzijde van het borststartnummer te vermelden. De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of uitgevallen zijn.

 1. Tijdregistratie

De Organisator stelt de finishtijd en de tussentijden van de Deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van een chip. Dit is een tijdsregistratiechip die op de achterzijde van het startnummer is bevestigd. Iedere deelnemer krijgt automatisch een chip bij de uitreiking van het startnummer.
In de uitslagen zullen de bruto tijden (volgorde van aankomst) worden gepubliceerd.

 1. Deadline/laatste loper

In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de Deelnemer bepaalde punten van het parcours op bepaalde tijdstippen zijn gepasseerd.
Bij deelname aan het Evenement geldt voor de Halve Marathon een limiet van 3 uur.

 1. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien deze zaak op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

 1. Instructies wedstrijdleiding

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren. Deelnemers aan het loopevenement die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van begeleiders of hulpmiddelen, dienen vooraf toestemming te vragen bij de wedstrijdleiding.

 1. Overige bepalingen
 • De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
 • Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
 • Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.
 • Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodaties en kluisjes. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodaties niet door de Organisator bewaakt worden.
 • Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.
 • Afmeldingen en/of wijzigingen van inschrijvingen dienen schriftelijk aan de organisatie kenbaar gemaakt te worden (wedstrijdsecretariaat@halvemarathonoostland.nl)
 • Indien een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, wordt de deelnemer van deelname uitgesloten.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.
Piet van AdrichemAlgemene voorwaarden