Teneinde de dienstverlening van de Stichting Halve Marathon Oostland (hierna te noemen de HMO) zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren en bovendien zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften van haar deelnemers, verwerkt de HMO klantgegevens.

Bij het verwerken van klantgegevens waarborgt de HMO de privacy van haar klanten en neemt zij de wet- en regelgeving in acht. De HMO acht het van belang heldere spelregels te geven over het gebruik van de klantgegevens die de HMO verkrijgt. Deze spelregels zijn vastgelegd in deze privacy verklaring. Indien de HMO deze verklaring wijzigt, zal zij de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Welke gegevens verkrijgt de HMO?

De deelnemergegevens die de HMO verkrijgt zijn naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email-adres, geboortedatum, bankrekeningnummer en vereniging/school/groep aanduiding. Al deze gegevens verkrijgt de HMO van de deelnemer.

Op welke wijze verwerkt de HMO de deelnemersgegevens?

De verwerking van deelnemersgegevens door de HMO geschiedt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zoals onder meer neergelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat de gegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze verwerkt worden. Bovendien worden de deelnemersgegevens slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor de deelnemersgegevens verzameld zijn, toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn. Daarnaast worden de deelnemersgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn.

De HMO treft passende technische en organisatorische maatregelen om de deelnemersgegevens te beschermen.

Voor welke doeleinden verwerkt de HMO deelnemersgegevens?

De HMO verwerkt deelnemersgegevens om haar werkzaamheden te verrichten. Bedoelde werkzaamheden omvatten onder meer:

  1. Het leveren, respectievelijk ter beschikkingstellen van een startnummer voor deelname aan één van de onderdelen van de HMO
  2. Het verstrekken van uitslagen waarin een aantal deelnemersgegevens zijn verwerkt.
  3. Het (doen) innen van deelnemersgelden en het (doen) betalen van deelnemersgelden
  4. Het (doen) uitvoeren van (direct) marketing activiteiten voor de HMO-informatie en/of informeren van deelnemers van de verschillende HMO-onderdelen over hun deelname hieraan en voor het aankondigen van nieuwe edities.

Welke rechten heeft de deelnemer?

De deelnemer gaat akkoord met verwerking van de deelnemersgegevens door de HMO.

De deelnemer kan de HMO bovendien verzoeken om de klantgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien ze feitelijk onjuist zijn. De HMO zal de deelnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek gemotiveerd informeren of het verzoek kan worden geaccepteerd en zal een eventuele acceptatie zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Eventuele andere vragen over de wijze waarop de HMO omgaat met haar klantgegevens kunnen worden gericht aan:

De stichting Halve Marathon Oostland
secretariaat@halvemarathonoostland.nl